Проект „Разработване на Пътна карта за внедряване на програма за ранна дефибрилация на територията на Столична община“

По Програма Европа 2021, Приоритетна област 1:

Подпомагане на партньорството между структурите на гражданското общество и органите на местната власт при  създаване и прилагане на иновативни европейски политики и добри практики, насочени към качеството на живот в столицата.

Период на изпълнение: м. януари – м. май 2022 г.

Основни цели на проекта:

  • Изследване, въвеждане и популяризиране на иновативни добри европейски практики за успешно реализиране на обществена общинска програма за ранна дефибрилация в гр. София, с цел развитието й като благоустроен, привлекателен и безопасен европейски град.
  • Повишаване на гражданската осведоменост за значимостта на социалния и здравословния проблем с внезапния сърдечния арест, включително в контекста на задълбочаването му в условията на пандемията от Ковид-19.
  • Обединяване на органите на местната власт и гражданите на София за предлагане на ефективен механизъм за действие чрез интегриране на конкретни стъпки  към направленията във Визия за София: Дългосрочната стратегия за развитие на София и крайградските територии до 2050 г.

Медицинските данни показват, че освен прекия ефект, пандемията Ковид-19 има сериозен косвен здравен ефект – увеличаване на сърдечните арести. Данните подчертават необходимостта, дейностите за въвеждане на програма за ранна дефибрилация в гр. София да не бъдат отлагани, а да започнат именно сега.

Успешната реализация на общински програми за ранна дефибрилация се базира на планиране и избор на ключови места за поставяне на АВД и групи граждани, които да бъдат обучени, поетапно поставяне на АВД, изграждане на информационна инфраструктура и популяризиране сред жителите и посетителите, интегриране към структурата на спешните служби и медицинските заведения, насърчаване на корпоративния сектор да реализира свои програми и др.

Разработването на практически инструмент с мерки и стъпки, на базата на стратегията за развитие на града, е първа стъпка от реализирането на успешна общинска програма, но и иновативен подход на национално и общинско ниво.

Развитието на общински програми в София и интегрирането им към Дългосрочната стратегия за развитието на града, е важна част от превръщането му в модерен и значим европейски град, привлекателен и сигурен за жителите и гостите.