Проект „Разработване на Пътна карта за внедряване на програма за ранна дефибрилация на територията на Столична община“

Проект „Разработване на Пътна карта за внедряване на програма за ранна дефибрилация на територията на Столична община“

По Програма Европа 2021, Приоритетна област 1:

Подпомагане на партньорството между структурите на гражданското общество и органите на местната власт при  създаване и прилагане на иновативни европейски политики и добри практики, насочени към качеството на живот в столицата.

Период на изпълнение: м. януари – м. май 2022 г.

Основни цели на проекта:

  • Изследване, въвеждане и популяризиране на иновативни добри европейски практики за успешно реализиране на обществена общинска програма за ранна дефибрилация в гр. София, с цел развитието й като благоустроен, привлекателен и безопасен европейски град.
  • Повишаване на гражданската осведоменост за значимостта на социалния и здравословния проблем с внезапния сърдечния арест, включително в контекста на задълбочаването му в условията на пандемията от Ковид-19.
  • Обединяване на органите на местната власт и гражданите на София за предлагане на ефективен механизъм за действие чрез интегриране на конкретни стъпки  към направленията във Визия за София: Дългосрочната стратегия за развитие на София и крайградските територии до 2050 г.

Медицинските данни показват, че освен прекия ефект, пандемията Ковид-19 има сериозен косвен здравен ефект – увеличаване на сърдечните арести. Данните подчертават необходимостта, дейностите за въвеждане на програма за ранна дефибрилация в гр. София да не бъдат отлагани, а да започнат именно сега.

Успешната реализация на общински програми за ранна дефибрилация се базира на планиране и избор на ключови места за поставяне на АВД и групи граждани, които да бъдат обучени, поетапно поставяне на АВД, изграждане на информационна инфраструктура и популяризиране сред жителите и посетителите, интегриране към структурата на спешните служби и медицинските заведения, насърчаване на корпоративния сектор да реализира свои програми и др.

Разработването на практически инструмент с мерки и стъпки, на базата на стратегията за развитие на града, е първа стъпка от реализирането на успешна общинска програма, но и иновативен подход на национално и общинско ниво.

Развитието на общински програми в София и интегрирането им към Дългосрочната стратегия за развитието на града, е важна част от превръщането му в модерен и значим европейски град, привлекателен и сигурен за жителите и гостите.