Курс BLS / AED – Basic Life Support and Automated External Defibrillation
Основно поддържане на живота и автоматична външна дефибрилация

Курс на Европейския съвет по ресусцитация (ERC – European Resuscitation Council – erc.edu)

  • Курсовете по BLS /AED се провеждат по утвърдена програма и със сертифицирани инструктори на ERC.
  • Успешно преминалите участници получават международно признат сертификат с 3 годишна валидност.
  • Няма специфични изисквания и възрастови ограничения за записване на този курс.
  • Курсът се изисква като базов при записване на всички курсове за напреднали и медицински специалисти.

Курсът по BLS /AED съдържа онлайн подготвителна част, състояща се от видео материал и ръководство в пдф формат и присъствена част от 1 ден, в която практически се изработват уменията на участниците за качествена КПР и АВД. Участниците биват оценявани текущо за представянето си в практическите упражнения и чрез теоретичен тест в края на обучението. За успешно преминаване на курса се изисква всеки участник да:

  • Премине предварителната теоретична подготовка
  • Присъства и участва активно в рамките на цялата практическа част на курса
  • Премине успешно практическите упражнения и теоретичния тест в края на курса.

За информация и записване се свържете с нас или вижте предстоящи дати!