Текущи проекти

АВД за Зимния дворец в гр. София

Проект “Моето училище е номер 1”

Проект „Спаси живот в планината“

Сливи за смет или Стар акумулатор за нов дефибрилатор

Осинови дефибрилатор

Сигурност за децата от Двореца на децата

Курсове по Основно поддържане на живота и автоматична външна дефибрилация на Европейският съвет по ресусцитация


Успешно приключили проекти

Проект „Реализиране на информационна, популяризационна и обучителна кампания за Програмата за автоматична дефибрилация в Софийското метро, като част от Европейската седмица за рестартиране на сърцето “

Промяната започва от нашата врата – бъдещите лекари за европейския облик на София

Споделена библиотека за животоспасяващи умения

Разработване на Пътна карта за внедряване на програма за ранна дефибрилация на територията на Столична община

Избери за да помогнеш: Животът има нужда от неочаквани герои

Предай нататък – първа помощ за учители и ученици

Повишаване информираността на специализирано звено в Столична община за действия при внезапен сърдечен арест, съгласно съвременните Европейски стандарти

Дари дефибрилатор на “пингвините”

Първият автоматичен външен дефибрилатор

Обществото и първа помощ – национално проучване


Идейни проекти

Създаване на обучителен филм