Проект “Предай нататък – първа помощ за учители и ученици”

В партньорство с Обществения борд на TELUS International Europe в България

Период за изпълнение: м. октомври 2020 г. – м. март 2021 г.

Основни цели на проекта са:

  • Обучение на 60 преподавателя от 15 столични гимназии по първа помощ по стандартите на Европейския съвет по ресусцитация
  • Изготвяне и разпространение на  150 информационни табла и 1500 брошури в 15 столични средни училища
  • Изготвяне и качване на интернет страницата на Фондацията на ресурси за обучение по първа помощ на ученици в училище

Обучението на учениците по първа помощ в основното и гимназиалното образование е залегнало в целия свят, включително и в България. Към момента системни обучения, включени в учебната програма на учениците, са предвидени в програмата на часа на класа и обикновено се провеждат от класните ръководители. Често обаче, тези учители нямат или имат ограничени или остарели познания по първа помощ, а в много случаи нямат и съвременна подготовка за педагогическите подходи и методи, които трябва да използват като инструктори по първа помощ. 
Този проект ще даде възможност на преподавателите да преминат задълбочена подготовка по първа помощ и след това да се включат в разработването на учебни ресурси за обучение на учениците в училище. Създадените ресурси ще бъдат достъпни на интернет страницата на Фондацията и ще могат да бъдат използвани не само от обхванатите в проекта преподаватели, но и от всички желаещи в цялата страна.