Проект „Реализиране на информационна, популяризационна и обучителна кампания за Програмата за автоматична дефибрилация в Софийското метро, като част от Европейската седмица за рестартиране на сърцето“

Проект „Реализиране на информационна, популяризационна и обучителна кампания за Програмата за автоматична дефибрилация в Софийското метро, като част от Европейската седмица за рестартиране на сърцето“

Програма Европа 2023, Приоритетна област 1:

Подпомагане на партньорството между структурите на гражданското общество и органите на местната власт при създаване и прилагане на иновативни европейски политики и добри практики, насочени към качеството на живот в столицата.

Период на изпълнение:

м. юни – м. ноември 2023 г.

Основни цели на проекта:

  • Изграждане на информационна инфраструктура, чрез поставяне на указателни табели и информационни табла на метростанциите, за осигуряване на бръз и лесен достъп до автоматичен външен дефибрилатор (АВД) на служителите и гражданите, преминаващи или пребиваващи в периметъра, в случай на инцидент със сърдечен арест.
  • Масова популяризация на местоположението, функцията и значението на АВД с обществен достъп в Софийското метро, чрез информационни кампании на метростанциите и в информационната мрежа на Столична община, Метрополитен ЕАД, фондация „Първите три минути“ и партньори от местната власт, гражданския и корпоративния сектор.
  • Практическо обучение на граждани, пътуващи с метрото в рамките на Европейската седмица за повишаване на информираността за сърдечния арест и Световния ден на рестартиране на сърцето – 16ти октомври, в отговор на Декларация P7_TA(2012)0266 на Европейския парламент и в съотвестствие с целите на краткосрочната и средносрочна програма на Пътна карта за внедряване на програма за ранна дефибрилация на територията на Столична община 2022-2050 г.

Внедряването на  обществена Програма за автоматична дефибрилация в Софийското метрото през 2022 г. с поставянето на АВД на четири ключови метростанции и обучението на служители, утвърждава столицата, като съвременен европейски град. Развитието на програмата беше категорично подкрепено от Столичния общински съвет и през 2023 г. е предвидено инсталирането на АВД на още 14 метростанции.

В същото време, успешната програма за автоматична дефибрилация изисква широка обществена популярност и умения за оказване на първа помощ от широк кръг граждани. Именно затова, в рамките на Европейската седмица за рестартиране на сърцето се предвижда да реализираме широка информационна, популяризационна и обучителна кампания, като бъдат осигурени информационни табла, мултимедийно представяне, печатни материали и най-вече практическо обучение на място на гражданите, пътуващи в метрото.