Проект „Повишаване информираността на специализирано звено в Столична община за действия при внезапен сърдечен арест, съгласно съвременните Европейски стандарти“

В партньорство със Столичен инспекторат и с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2020

Период за изпълнение: м. юли – м. октомври 2020 г.

Основни цели на проекта са:

  • Да се надградят познанията на общинските служители от Столичен инспекторат в гр. София за оказване на първа помощ при внезапен сърдечен арест и работа с автоматичен външен дефибрилатор, съобразно насоките на Европейския съвет по ресусцитация.
  • Служителите да усвоят практически умения за извършване на сърдечен масаж и изкуствено дишане и безопасна работа с АВД.
  • Участниците да преминат успешно стандартизиран курс на Европейския съвет по ресусцитация и да получат международно признати сертификати за преминатото обучение.

В Европа общините и общинските структури са водещи в интеграцията на автоматични външни дефибрилатори на обществени места. Служителите на Столичния инспекторат от своя страна работят предимно на терен, поради което повишаването на квалификацията им за реакция в случай на инцидент е от решаващо значение. Обучението на общинска структура за действие при сърдечен арест е пилотно за България и е първа крачка към развитието на общинска програма за автоматична външна дефибрилация за гр. София и за цялата страната.