ПРОЕКТ „Повишаване информираността на специализирано звено в Столична община за действия при внезапен сърдечен арест, съгласно съвременните Европейски стандарти“

Проектът е насочен към обучение на служители от Столична община – инспектори в Столичен инспекторат по сертифицирана Европейска система за оказване на първа помощ – Основно поддържане на живота с Автоматичен външен дефибрилатор.


Основните цели са:

• Да се надградят познанията на държавните служители от „Столичен инспекторат в гр. София по отношение оказването на първа помощ при внезапен сърдечен арест, работа с Автоматичен външен съобразно насоките на Европейския съвет по ресусцитация.
• Да се усвоят практически умения за извършване на сърдечен масаж и изкуствено дишане и безопасна работа с АВД.
• Да преминат успешно стандартизиран курс на Европейския съвет и да получат международни сертификати за преминатото обучение

Фондация „Първите три минути“ получи правата да провежда курсовете за Основно поддържане на живота и автоматичен външен дефибрилатор на Европейския съвет по ресусцитация на български език в България през 2018 и усилено работи в посока обучение на големи целеви групи.
Целевата група са служители на Столична община – инспектори от Столичен инспекторат, преминали Основен курс по първа помощ. В рамките на предлагания проект голяма част от тези служители ще повишат квалификацията си, преминавайки стандартизирано обучение по системата на Европейския съвет по ресусцитация. В настоящия проект е предвидено 48 служители на Столичен инспекторат да преминат обучение.

Проектът представлява отлично взаимодействие на неправителствена организация – фондация „Първите три минути“ и специализирано звено на Столична община – Столичният инспекторат, подкрепено от авторитетна Европейска организация – Европейски съвет по ресусцитация.

Изследванията показват, че 70 % от случаите на сърдечен арест стават на обществени места и в присъствието на свидетели, които биха могли да помогнат, ако имат необходимите средства и умения за това.

Внедряването на авторитетни Европейски практики в областта на първата помощ е основна цел на проекта. Успешното преминаване на обучението се удостоверява с международен сертификат, издаден от Европейския съвет по ресусцитация.

Период за изпълнение на проекта: от месец юли 2020г. до месец октомври 2020г.