Обществени програми за ранна дефибрилация

Обществени програми за ранна дефибрилация

Внезапният сърдечен арест

е водеща причина за смърт в целия свят. В Европа годишно от сърдечен арест загиват над 350 000 души.
ВСА най-често се случва непредвидено и може да засегне хора от всички възрасти, пол, физическо и здравословно състояние.

Незабавната кардиопулмонална ресусцитация (КПР) може да удвои или учетвори шанса за оцеляване.

Ранната дефибрилация в рамките на 3-5 минути от началото на инцидента може да увеличи шанса за оцеляване до 50-70%!

В повечето общности средното време за пристигане на линейка от подаване на сигнал на тел. 112 е 5-8 минути или 8-11 минути до първата дефибрилация.

До това време оцеляването на пострадалия зависи от свидетелите на инцидента, които незабавно започват КПР и извършват ранна дефибрилация с автоматичен външен дефибрилатор (АВД).

*източници: Европейски съвет по ресусцитация (ERC), Американска сърдечна асоциация (AHA), Международен комитет по ресусцитация (ILCOR), Международна Федерация на Червения кръст и Червения полумесец (IFRC) и др.

Обществени програми за ранна дефибрилация

За да бъде постигнато това е необходимо:

 • Масово обучение на населението за бързо разпознаване на сърдечния арест и извършването на качествена КПР и ранна дефибрилация и
 • На повече места да бъдат осигурени и достъпни АВД.

чрез внедряване на

ОБЩЕСТВЕНИ ПРОГРАМИ ЗА РАННА ДЕФИБРИЛАЦИЯ в България

Целта на обществените програми за ранна дефибрилация е да се осигури незабавен достъп до АВД за използване от всеки (включително немедицински лица), когато и където възникне необходимост. Обществените програми могат да се разделят условно на:

През последните 2-3 години и в България навлиза широко практиката да се поставят АВД на работното място и служителите да се обучават за извършване на КПР и ранна дефибрилация при сърдечен арест.

Според проучване на Фондацията, само за 2019-2020 г. в България са поставени над 120 автоматични външни дефибрилатора в сгради и офиси на различни компании. В някои от тях обучението е масово и обхваща всички служители.

карта България
БЪЛГАРИЯ
Карта София
СОФИЯ

Ако имате нужда от повече информация за програмите за ранна дефибрилация на работното място или искате консултация за вашата програма за ранна дефибрилация на работното място или пък имате такава и искате да видите и своя знак върху картата,
свържете се с нас в чата или в контакти!

Водещи във внедряването и реализирането на програми за ранна дефибрилация в Европа и в целия свят са общините и общинските структури. 
От началото на 2020 г. официално започна организирана работа по планиране и внедряване на общински програми за ранна дефибрилация в гр. София и гр. Пловдив.

На 27.10.2020 г. в пресконференция кмета на гр. София и зам. председателя на СОС декларираха намерение за поставяне на АВД на оживените метростанции в столицата.

От края на м. октомври 2020 г. гр. София разполага с 48 служители на Столичен инспекторат, обучени за извършване на КПР и АВД с международно признат тригодишен сертификат. Обучението е изпълнено по проект на Фондация Първите три минути в партньорство със Столчен инспекторат и с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2020.
Повече за проекта можете да научите тук.

През м. януари 2020 г. проф. Иво Петров в качеството си на член на Столичния общински съвет запознава Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика към СОС и предлага поставянето на автоматични външни дефибрилатори на обществени места в столицата.

На 16.10.2020 г. във връзка с отбелязване на Световния ден на рестартиране на сърцето, в гр. Пловдив бяха поставени първите 8 обществени автоматични дефибрилатора – в сградата на Община Пловдив, в общинските болници и ДКЦ в зоните със свободен достъп.

На 26.02.2020 г. в гр. Пловдив беше проведена кръгла маса за внедряване на обществени АВД с участието на местната управа, проф. Иво Петров, проф. Чавдар Стефанов, БЧК Пловдив и Фондация Първите три минути.

Ако имате нужда от повече информация за общинските програми за ранна дефибрилация или искате консултация за вашата общинска програма за ранна дефибрилация или пък имате такава и искате да бъде известна, свържете се с нас в чата или в контакти!

По света основни задачи на държавата са популяризация на информация за сърдечния арест сред населението, разработване и внедряване на програми за обучение в училищата и университетите, адаптиране на законодателството за насърчаване на оказването на помощ при сърдечен арест и внедряване на програми за ранна дефибрилация в държавните служби и институции.

Задължителни атрибути на успешната обществена програма за ранна дефибрилация са:

 • Разстановяване на АВД за бърз достъп от потенциални свидетели при инцидент
 • Насочено поставяне на АВД на специфични места
 • Изискване за поставяне на АВД и обучение за първа помощ при сърдечен арест в училищата и университетите
 • Обучение на потенциални потребители на АВД
 • Включване в аварийните планове
 • Текуща поддръжка и тестване на обществените АВД
 • Ограничаване на отговорността на цивилните и защита с имунитет
 • Връзка тел.112 и ЦСМП
 • Създаване на национален регистър за запис на събитията и изхода от инциденти със сърдечен арест
 • Подобряване на разпознаването и третирането на сърдечен арест от екипите на СМП
 • Провеждане на инициативи за подобряване на качеството на програмите за ранна дефибрилация
 • Увеличаване на медицинските и др. проучвания в областта

*По данни на Центрове за контрол и превенция на болестите, САЩ (Centers for Disease Control and Prevention)

На 25.09.2019 г. по инициатива на БЧК и Фондация първите три минути беше проведена кръгла маса на тема “Повишаване на информираността на обществото за сърдечния арест и възможностите за прилагане на своевременна дефибрилация от немедицински лица с помощта на автоматичен външен дефибрилатор” с участието на председателя на ПК по здравеопазване и организации, имащи отношение към въпроса.
Беше поставен обществен АВД в сградата на БЧК.

По случай отбелязването на 16 октомври 2018 г. – Световния ден на рестартирането на сърцето беше направена презентация в Парламентарната комисия по здравеопазване за запознаване с темата.
Повече за презентацията можете да научите тук.

В началото на 2018 г. беше поставен първият обществен автоматичен външен дефибрилатор в сградата на Физическия факултет на Софийския университет. Средствата за закупуване на АВД са събрани по проект “Стар акумулатор за нов дефибрилатор” на Фондация Първите три минути, който продължава да е активен.
Повече за проекта можете да научите тук.

На 14.06.2012 г. Европейският парламент издава декларация за създаване на европейска седмица за предоставяне на информация относно сърдечния арест, чрез която насърчава страните членки на ЕС да приемат програми за прилагане на АВД на обществени места и за обучение на непрофесионалисти и коригиране на законодателството за улеснение на изпълнението на КПР и дефибрилация от немедицински лица.
Повече за декларацията можете да научите тук.